Giới thiệu Dự án EU-MUTRAP

Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) thực hiện theo Hiệp định tài chính: DCI-ASIE/2011/022-818. Dự án với mục tiêu tổng thể nhằm hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu, ASEAN và tiểu khu vực, tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tối đa hóa lợi ích của sự phát triển kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Home Trang chủ