Sơ đồ tổ chức

Danh sách cán bộ dự án:

STT     Email Điện thoại Số máy lẻ
1

 

 

Bùi Huy Sơn

Giám đốc 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378477  
2

 

Claudio Dordi

Tư vấn trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
84-4-39378478  
3

 

Lê Thu Hà

Điều phối viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378472  Máy lẻ: 15
4

 

Phạm Ngọc Khôi

Cán bộ truyền thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84-4-39378472  Máy lẻ: 46
5

 

Vũ Ngọc Hương

Kiểm soát viên tài chính 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378472  Máy lẻ: 39
6

 

Vũ Minh Nguyệt

Cán bộ dự án 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378472  Máy lẻ: 29
7

 

Mai Thu Hương

Cán bộ dự án

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378472  Máy lẻ: 27
 8

 

 

Đỗ Hoàng Lan 

Cán bộ dự án

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 37
 9

 

Phạm Thị Hải Anh 

Cán bộ dự án

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 35
 10

 

Phạm Phương Chi 

Cán bộ dự án

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 38
 11

 

Vũ Thu Nga

Cán bộ Hành Chính

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 49
 12

 

 

Đồng Ngọc Ly 

Nhân viên lễ tân

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 0
 13

 

Nguyễn Thị Hằng

Phiên dịch viên

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 84-4-39378472   Máy lẻ: 28
 14

 

Đỗ Duy Thành 

Nhân viên CNTT

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 45
 15

 

Nguyễn Văn Hiếu 

Nhân viên thư tín

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 0
 16

 

 

Nguyễn Hồng Anh

 Nhân viên kế toán

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  84-4-39378472  Máy lẻ: 38
Home Tổ chức