Thông báo hủy thầu cung cấp dịch vụ lần 2: Cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện của Dự án EU-MUTRAP

Hợp đồng: Cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện của Dự án EU-MUTRAP

Số tham chiếu: EuropeAid/136281/IH/S ER/VN

Xin bấm vào đây để tải về

Home Thông báo Thông báo hủy thầu cung cấp dịch vụ lần 2: Cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện của Dự án EU-MUTRAP