Sửa đổi Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị - 4

SỬA ĐỔI THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng của Dự án – Lần 2

Số tham chiếu: EuropeAid/137-170/ ID/ SUP/VN

Xin bấm vào đây để tải nội dung sửa đổi.

Home Thông báo Sửa đổi Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị - 4